Visie & Krachtlijnen

Missie & Visie Netwerk

Missie


Het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen heeft als opdracht om voor alle volwassen inwoners van de regio herstelondersteunende zorg onder de vorm van basiszorg of meer gespecialiseerde zorg te bieden indien zij kampen met problemen op vlak van geestelijke gezondheid.


Daartoe werken  de partners van het netwerk samen door hun zorgaanbod op elkaar af te stemmen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen om tekorten in het zorgaanbod in te vullen.


Om voor iedere cliënt aangepaste zorg op maat mogelijk te maken engageren de zorgpartners zich om met elkaar in overleg te gaan, zich flexibel op te stellen, creatief te zijn in het zoeken naar oplossingen en het belang van de cliënt te laten primeren door vraaggestuurde i.p.v. aanbodgestuurde zorg te bieden. 


Visie


 De zorg die we verstrekken heeft volgende kenmerken :

  • deskundige zorg
  • er wordt met de cliënt een partnerschap aangegaan waarbij de        hulpverlener en de cliënt samen de regie opnemen, in wederzijds vertrouwen
  • de hulpverleners zijn betrokken bij de cliënt
  • het professionele en informele netwerk wordt betrokken
  • we richten ons op herstel en het in zijn kracht zetten van de cliënt
  • integrale zorg op diverse domeinen
  • toegankelijke en bereikbare zorg
  • zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig                                                                                                  

We laten ons inspireren door de visie van de Wereld Gezondheidsorganisatie omtrent een optimale mix van zorgaanbod, zoals grafisch geïllustreerd in het piramidemodel.


De WHO verbindt hieraan de volgende 6 sleuteladviezen, die we onderschrijven.


  i.            Beperk het aantal bedden in psychiatrische ziekenhuizen

Opname in een residentiële voorziening is een keuze die gemaakt wordt nadat andere mogelijkheden van kwaliteitsvolle zorg niet voldoen.  Een opname is de duurste zorgvorm en zou alleen ingezet mogen worden als het echt nodig is. Naarmate er meer zorg in de samenleving kan georganiseerd worden zal residentiële zorg kunnen afgebouwd worden. Maar er bestaat geen twijfel dat een beperkter ,maar intensiever residentieel aanbod moet blijven bestaan voor de meest kwetsbare doelgroep.  

ii.            Voorzie geestelijke gezondheidszorg in de samenleving

Waar het kan, gaat de voorkeur naar zorg in de samenleving. Het ambulant en mobiel aanbod dient voldoende breed uitgebouwd te worden opdat opnames in residentiële voorzieningen vermeden of zo kort als mogelijk gehouden kunnen worden.

  iii.            Voorzie geestelijke gezondheidszorg in algemene ziekenhuizen

Omwille van de aanwezigheid van spoeddiensten, comorbiditeit van psychiatrische en somatische problematiek, toegankelijkheid is het belangrijk dat algemene ziekenhuizen beschikken over een psychiatrische afdeling die acute opvang en kortdurende behandeling biedt en een eventueel vervolgtraject uitwerkt i.s.m. andere netwerkpartners.  Ook urgentiepsychiatrie wordt omwille van de somatische onderzoeks- en monitoringfaciliteiten best opgenomen door algemene ziekenhuizen.

iv.            Integreer geestelijke gezondheidszorg in de eerstelijnszorg

Specifieke opdrachten van de eerstelijnsdiensten in kader van geestelijke gezondheidszorg zijn vroegtijdige detectie, gepaste doorverwijzing naar andere voorzieningen indien nodig en opvolging van gestabiliseerde cliënten. De sterkten van de eerstelijn zijn de grote toegankelijkheid, de holistische benadering en de afwezigheid van een stigma. Heel wat problematieken kunnen in de eerstelijn snel en goed opgevangen worden, op voorwaarde dat ze goed ondersteund worden door de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg via vorming, advies en supervisie. Zo kan een overbelasting van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg vermeden worden.

 v.            Bouw aan informele opvang- en ondersteuningssystemen.

Deze systemen behoren niet tot de geestelijke gezondheidszorg maar vormen wel een belangrijke aanvulling.  Voorbeelden zijn: onderwijs, politie, buurtwerk, straathoekwerk, verenigingsleven, lotgenotengroepen, verenigingen voor mantelzorgers, … Zij spelen zowel een rol in de vroegtijdige opvang van psychiatrische problemen als in de preventie van herval na een zorgtraject. Het faciliteren van een open houding t.a.v. mensen met een psychische kwetsbaarheid binnen reguliere diensten is een opdracht die we binnen de geestelijke gezondheidszorg bestempelen als ‘kwartiermaken’.

vi.           Promoot zelfzorg
Voor de grootste groep mensen is een adequate zelfzorg de basis voor preventie van psychische problemen. Het gaat hier om rekening houden met grenzen, stressmanagement, vermijden van middelengebruik, omgaan met emoties, praten met vrienden en kennissen over problemen. Om mensen te helpen voor zichzelf te zorgen is er informatie nodig.  Op vandaag is het internet hierin een zeer belangrijk medium.